Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, tel. 95 728 76 50, e-mail: gmina@deszczno.pl
zadaj pytanie wójtowi

Porozmawiaj z nami za darmo
z Twojego komputera.

głos deszczna
publikacje promocyjne

Gminny Portal Mapowy

gminny portal mapowy
gminny portal mapowy

Gmina Deszczno na szlaku dziejów

Fotorelacje


Archiwum fotogalerii »

nasz kanał TV

BIP

eBOI

elektroniczny samorząd

Znajdź nas na Facebooku

nasz kanał TV

Obsluga techniczna
ALFA TV

2016-01-19 11:40:54

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych w 2016 na terenie Gminy Deszczno

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Deszczno
z dnia 19 stycznia 2016 roku

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t.) oraz Uchwały Nr XVI/117/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, Wójt Gminy Deszczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2016 roku.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2016 r.
 2. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania wynosi 55.000,00 zł.
 3. W zadaniach publicznych tego samego rodzaju w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku poprzednim przekazano dotację
  w wysokości 62.000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają:

 1. Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2014.1118 j.t.).
 2. Roczny program współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 i ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

 

 1. Termin i ogólne warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2016 w terminie od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 31 grudnia 2016 roku (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tej zasady).
 2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje, które: 
 • posiadają osobowość prawną,
 • prowadzą działalność na terenie Gminy Deszczno, organizacja pozarządowa może mieć siedzibę poza terenem Gminy, jednak realizację zadania musi wykonać na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców,
 • posiadają własne konto bankowe,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 • posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania,
 • zapewnią w składanej ofercie udział finansowych środków własnych
  w realizacji zadania publicznego.
 1. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu (wzór oferty stanowi załącznik nr 1a do zarządzenia).
 4. Podmiot przystępujący do konkursu może złożyć tylko 1 ofertę.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana; w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 6. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
 7. Wkład własny nie może być mniejszy od 20% całkowitych kosztów zadania, z czego co najmniej 10% powinny stanowić środki finansowe.
 8. Priorytetowo będą traktowane stowarzyszenia prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Deszczno.
 9. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa (wzór umowy stanowi załącznik nr 1b do zarządzenia).
 10. Rozliczenie zadania nastąpi w terminie określonym w umowie (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1c do zarządzenia).
 11. Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
 • budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, dzierżawy gruntów,
 • zadań inwestycyjnych, w tym prac remontowo - budowlanych,
 • działalności gospodarczej, politycznej i religijnej,
 • pokrycia deficytu działalności gospodarczej,
 • wstecznego finansowania projektów,
 • wynagrodzeń statutowych i utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania (np. wynagrodzenia trenera, księgowej, diety dla zawodników),
 • zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 • podatków, ceł i opłat skarbowych, opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
 1. Oferent zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich działań podejmowanych w ramach zadania (np. listy uczestników, dokumentacja fotograficzna, raporty itd.).
 2. Realizując zadanie związane z organizowaniem imprez, meczów, turniejów, zawodów itp. należy na 7 dni przed planowanym wydarzeniem informację o nim przekazać do referatu promocji, kultury, turystyki i sportu Urzędu Gminy Deszczno. Podczas w/w uroczystości należy również poczynić starania, by jak najlepiej zaprezentować udział w zadaniu Gminy Deszczno.
 3. Wszystkie materiały, plakaty, ulotki, zaproszenia, dyplomy itp. powinny być opatrzone logo Gminy Deszczno oraz, w miarę możliwości, adnotacją „Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Deszczno w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016”.
 4. Oferent, który nie zrealizuje w pełni zadania w zakresie zarówno kosztów pochodzących z dotacji, jak i ze środków własnych lub w trakcie realizacji zadania zmieni zakres działań, nie wnioskując wcześniej o ich akceptację do Urzędu Gminy Deszczno, zostanie wezwany do przedłożenia dokumentów oraz wyjaśnień. W przypadku braku odpowiedzi lub przedłożeniu niewystarczających wyjaśnień i niepełnej dokumentacji Gmina Deszczno może przeprowadzić kontrolę przy udziale obu stron. Wyniki kontroli mogą być podstawą rozwiązania umowy.
 5. Dla zadań, których okres realizacji przekracza 6 miesięcy, dopuszcza się możliwość wezwania do częściowego sprawozdania z realizacji zadania.
 6. Kontrolę realizacji zadania, zgodnie z warunkami umowy przeprowadzają wskazani pracownicy Urzędu Gminy Deszczno w oparciu o polecenie Wójta o przeprowadzeniu kontroli i pisemne upoważnienie.

 

 1. Termin i warunki składania ofert:
 1. Oferty można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Deszczno (ul. Lubuska 90) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90 w terminie do 09 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).
 2. Wszystkie przedkładane kopie dokumentów musza być potwierdzone
  za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęciami oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.
 3. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
  • pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
  • tytuł zadania,
  • adnotację ,,nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.

 

 1. Termin i tryb wyboru ofert:
 1. Oferty, złożone na innych wnioskach niż określone w załączniku nr 1a, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie, których termin realizacji nie pokrywa się z terminem określonym w ogłoszeniu, których zadanie nie ma zasięgu lub znaczenia gminnego a zadanie nie jest zbieżne z zadaniami samorządu gminnego nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Deszczno odrębnym zarządzeniem.
 3. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone
  w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalną i ocenę merytoryczną projektu.
 4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 15 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 5. W przypadku konieczności złożenia przez oferentów dodatkowych informacji
  i wyjaśnień do oferty, wyznacza się 7-dniowy termin uzupełnienia ofert. Podmiot, który nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie, zostaje wykluczony z postępowania konkursowego, o czym jest informowany pisemnie.
 6. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez Komisję Konkursową podejmie Wójt Gminy Deszczno.
 7. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru podmiotów do realizacji ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 

 1. Kryteria wyboru ofert

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Kryteria formalne:
 1. złożenie oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 2. złożenie oferty na właściwym formularzu wskazanym ogłoszeniu o konkursie,
 3. podpisanie oferty przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu, KRS lub innego dokumentu rejestrowego,
 4. dołączenie do oferty wymaganych załączników:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
  i umocowanie osób go reprezentujących (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, lub wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości);
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu podmiotu;
 • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera);
 • oświadczenie oferenta, że nie został wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze środków publicznych.
 1. w przypadku upoważnień do podpisywania dokumentów przez osoby inne niż wskazane w dokumentach rejestrowych, winny być dołączone pełnomocnictwa do oferty,
 2. zgodność oferty z ogłoszonym zadaniem,
 3. złożenie oferty przez podmiot do tego uprawniony,
 4. złożenie oferty do właściwego podmiotu zgodnie z ogłoszeniem w konkursie
 5. zadeklarowanie właściwego udziału procentowego środków własnych.

 

 1. Kryteria merytoryczne:
 1. merytoryczna wartość oferty,
 2. możliwość realizacji zadania,
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł, w tym planowany wkład rzeczowy, osobowy,
 5. realizacja zadania w partnerstwie.

Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 45 pkt. Oferty opiniowane przez Komisję Konkursową w poszczególnych zakresach zostaną ułożone w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionej, tworząc listę rankingową. Wymagana minimalna ilość punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 23 punkty.

Wszelkie pytania odnośnie ogłoszenia oraz wzoru oferty należy kierować do Referatu promocji, kultury, turystyki i sportu Urzędu Gminy w Deszcznie (siedziba: Kotłownia Pomysłów, Maszewo, ul. Kręta 8, tel. 95 7512 185, e-mail: danuta.okolita@deszczno.pl).

Za terminowość, prawidłowość sporządzenia i kompletność oferty całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą oferenci.

Do pobrania:

1. załącznik 1a - wzór - oferta zadania

2. załącznik 1b - wzór - umowa zadania

3. załącznik 1c - wzór - sprawozdanie zadania

4. załącznik 2 - skład komisji konkursowej

5. załącznik 3 - regulamin komisji konkursowej

6. załącznik 3a - wzór - oświadczenie komisji

7. załącznik 3b - wzór - karta oceny formalnej - komisja

8. załącznik 3c - wzór - karta oceny merytorycznej - komisja

9. zarządzenie nr 3_2016

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia