Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, tel. 95 728 76 50, e-mail: gmina@deszczno.pl
zadaj pytanie wójtowi

Porozmawiaj z nami za darmo
z Twojego komputera.

głos deszczna
publikacje promocyjne

Gminny Portal Mapowy

gminny portal mapowy
gminny portal mapowy

Gmina Deszczno na szlaku dziejów

Fotorelacje


Archiwum fotogalerii »

nasz kanał TV

BIP

eBOI

elektroniczny samorząd

Znajdź nas na Facebooku

nasz kanał TV

Obsluga techniczna
ALFA TV

Stanowiska urzędnicze

Wójt Gminy Deszczno

Paweł Tymszan
tel. 95 728 76 50
e-mail: tymszan.wojt@deszczno.pl

Zastępca Wójta

Tadeusz Koper
tel. 95 728 76 54
e-mail: tkoper@deszczno.pl

 

Sekretarz

Aleksander Szperka
tel. 95 728 76 55
e-mail: sekretarz@deszczno.pl

 

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Karolina Andrzejak
tel. 95 728 76 50, fax 95 728 76 51
e-mail: radagminy@deszczno.pl

Biuro Obsługi Klienta - Inspektor ds. obsługi klienta i działalności gospodarczej

Magdalena Bęczkowska
tel. 95 728 76 52
e-mail: bok@deszczno.pl 
e-mail: magdalena.beczkowska@deszczno.pl

 

Sekretariat - Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

Anna Przybylska
tel. 95 728 76 50, fax 95 728 76 51
e-mail: gmina@deszczno.pl

Zadania:

 • prowadzenie sekretariatu
 • prowadzenie spraw osobowych
 • kontrola skarg i wniosków

Inspektor ds. społeczno-administracyjnych

Ryszard Gradowski
tel. 95 728 76 60
e-mail: ryszard.gradowski@deszczno.pl

Zadania:

 • zameldowanie, wymeldowanie
 • wydawanie dowodów stwierdzających tożsamość
 • rejestracja przedpoborowych i poboru wojskowego

Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Sebastian Forstner
e-mail: http://obrona-cywilna@deszczno.pl

Informatyk

Ewa Kardasz-Wong
e-mail: informatyk@deszczno.pl

 

 

Referat Techniczny

Konserwator - Kierowca

Marek Cendrowski

Kierownik magazynu - kierowca samochodu osobowego

Daniel Darowski

Robotnik gospodarczy

Mieczysław Gil

Jan Szudrewicz

Józef Kuca


 

Referat Gospodarki i Rozwoju

Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju

Artur Bobrowski
tel. 95 728 76 58
e-mail: artur.bobrowski@deszczno.pl

 

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju ds. gospodarki gminnej 

Zbigniew Tupaj
tel. 95 728 76 57
e-mail: zbigniew.tupaj@deszczno.pl

Inspektor ds. Inwestycji, drogownictwa i gospodarki komunalnej

Marcin Sinkowski
tel. 95 728 76 57
e-mail: marcin.sinkowski@deszczno.pl

Inspektor ds. Inwestycji

Katarzyna Polańska
tel. 95 728 76 56
e-mail: katarzyna.polanska@deszczno.pl

Zadania:

 • przygotowywanie dokumentacji technicznej
 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę i rozbudowę obiektów gminnych
 • nadzór merytoryczny nad realizacją budów, sporządzanie umów z wykonawcami
 • prowadzenie inwestycji w ramach MG-6
 • organizowanie i prowadzenie przetargów

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Hanna Kosim
tel. 95 728 76 61
e-mail: hanna.kosim@deszczno.pl

Zadania:

 • sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć

Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami

Ewa Polańska
tel. 95 728 76 58
e-mail: ewa.polanska@deszczno.pl

Zadania:

 • uczestniczenie w dokonywaniu zeznań rolników i ich rodzin oraz świadków o wykonywaniu pracy w gospodarstwie
 • zezwolenia na wcześniejsze zbycie nieruchomości przejętych w wieczyste użytkowanie
 • sprzedaż i przekazanie w użytkowanie wieczyste , użytkowanie , dzierżawa lub najem nieruchomości wraz z gruntami
 • ogłoszenia o przetargu
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do przetargu
 • gospodarka gruntami
 • zarządzanie mieniem komunalnym
 • potrzeby w zakresie melioracji

Inspektor ds. funduszy europejskich i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Mariusz Florczak
tel. 95 728 76 56
e-mail: mariusz.florczak@deszczno.pl

Referat Finansów

Skarbnik Gminy

Joanna Romaniuk
tel. 95 728 76 65
e-mail: joanna.romaniuk@deszczno.pl

Zadania:

 • dochody i wydatki - budżet gminy nadzór nad całością księgowości budżetowej

Zastępca Skarbnika Gminy

Renata Popiel
tel. 95 728 76 62
e-mail: renata.popiel@deszczno.pl

Zadania:

 • księgowanie dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Deszcznie;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych;
 • prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Deszcznie;
 • prowadzenie ubezpieczeń majątkowych Gminy Deszczno oraz grupowych pracowników Urzędu Gminy w Deszcznie;
 • prowadzenie kart kontowych należności za spłatę mienia gminnego oraz prowadzenie windykacji;
 • prowadzenie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego;
 • rozliczanie dotacji budżetowych;
 • sporządzanie informacji z wykonania budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 • bieżące przygotowywanie zmian w planie budżetowym jednostki;
 • zastępstwo Skarbnika Gminy;
 • rozliczanie zaliczek udzielanych dla pracowników.

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Monika Okolita
tel. 95 728 76 62
e-mail: monika.okolita@deszczno.pl

Zadania:

 • księgowanie dochodów i wydatków Organu analitycznie i statystycznie;
 • księgowanie dochodów z budżetu państwa z zadań zleconych;
 • przekazywanie dochodów budżetu państwa do LUW;
 • przekazywanie dotacji na zadania zlecone i własne dla jednostek organizacyjnych;
 • sporządzanie sprawozdań z Organu;
 • sporządzanie bilansu Organu z wykonania budżetu;
 • sporządzanie przelewów;
 • dokonywanie przelewów na spłaty kredytów zaciągniętych w innych bankach;
 • dokonywanie przelewów podatku VAT zgodnie z deklaracją do Urzędu Skarbowego;
 • obsługa i prowadzenie dokumentacji programu Płatnika;
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych i dokonywanie wpłat na Fundusz Rehabilitacyjnych Osób Niepełnosprawnych PFRON;
 • rozliczanie i księgowanie wpływów z funduszu alimentacyjnego.

Inspektor ds. księgowości i płac

Ewelina Szoppe
tel. 95 728 76 62
e-mail: ewelina.szoppe@deszczno.pl

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Magdalena Szala
tel. 95 728 76 63
e-mail: magdalena.szala@deszczno.pl

Zadania:

 • wymiar podatków od środków transportowych (decyjne i zmiany decyzji), pobór i wyndykacja;
 • pobór i windykacja podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego;
 • księgowanie wpłat dochodowych;
 • dokonywanie rozliczenia rachunkowego sołtysów z tytułu pobranych wpłat za podatek oraz naliczenia należnej prowizji z tego tytułu dla sołtysów;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych;
 • naliczanie udziału w podatku rolnym do Lubuskiej izby Rolniczej;
 • wystawianie dowodów wpłat do kasy w zakresie podatków;
 • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • pomoc publiczna dla przedsiębiorców i rolników w zakresie podatków;
 • wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej;
 • współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie prowadzonych postepowań egzekucyjnych;
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w systemie shrimp, z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie;
 • sporządzanie sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych;
 • zgłaszanie wierzytelności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych.

Inspektor ds. podatków i opłat

Henryka Gierłowska
tel. 95 728 76 63
e-mail: henryka.gierlowska@deszczno.pl

Zadania:

 • przygotowywanie decyzji wymiarowych oraz zmieniających na podatek rolny, leśny i od nieruchomości;
 • przyjmowanie i weryfikacja rocznych deklaracji podatkowych osób prawnych oraz wprowadzanie ich zmian;
 • przyjmowanie projektów uchwał na podatek rolny, leśny i od nieruchomości;
 • przygotowanie planu budżetu na podatek rolny, leśny i od nieruchomości;
 • przygotowanie decyzji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wniosków o udzielenie dotacji dla gminy, rozliczeń i sprawozdań;
 • zagospodarowanie gruntów, zaprzestanie produkcji rolnej;
 • przygotowanie decyzji oraz postanowień umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia podatków;
 • wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych;
 • przygotowanie wniosków o zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości;
 • przygotowanie sprawozdań w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 • przygotowanie uchwał oraz wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

 

 

Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

Ewa Hornik
tel. 95 751 21 85
e-mail: ewa.hornik@deszczno.pl

Zadania:

 • promocja gminy,
 • organizacja wydarzeń kulturalnych,
 • animowanie kultury,
 • redagowanie Głosu Deszczna,
 • administrowanie stroną internetową gminy,
 • prowadzenie kontaktów z partnerem zagranicznym,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną w Deszcznie.

Inspektor ds. promocji, kultury, turystyki i sportu

Danuta Okolita
tel. 95 751 21 85
e-mail: danuta.okolita@deszczno.pl

Zadania:

 • promocja gminy,
 • organizacja wydarzeń kulturalnych,
 • animowanie kultury,
 • redagowanie Głosu Deszczna,
 • administrowanie stroną internetową gminy,
 • prowadzenie kontaktów z partnerem zagranicznym,
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy.

 

 

Straż Gminna

Komendant Straży Gminnej

Mirosław Pawlak
tel. 095 715 46 49
e-mail: komendant-sg@deszczno.pl

Strażnik Straży Gminnej

Marta Borys
tel. 95 715 46 49
e-mail: marta.borys@deszczno.pl

Inspektor Straży Gminnej

Emilia Rogala
tel. 95 715 46 49
e-mail: emilia.rogala@deszczno.pl

Zadania:

 • prowadzenie ewidencji i rejestrów legitymacji służbowych i upoważnień;
 • prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia i działania Straży Gminnej;
 • przygotowanie zleceń i realizacji zakupów sortów mundurowych i wyposażenia strażników;
 • wykonywanie zadań związanych z pracą w portalu informacyjnym CEPiK;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych dla referatu Finansów i do LUW;
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami oraz z jednostkami wewnętrznymi;
 • przyjmowanie i wydawanie bloczków mandatowych dokumentując te czynności w książce druków ścisłego zarachowania oraz w systemie E-mandat;
 • przygotowywanie kart rejestracyjnych za wykroczenia drogowe za które naliczane są punkty karne i niezwłoczne przekazywanie kart wraz z wykazem do Wydziały Ruchu Drogowego KWP;
 • współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 • przyjmowanie telefonicznych lub osobistych zgłoszeń interwencji od mieszkańców,
 • przyjmowanie i zdawanie korespondencji, przygotowywanie poczty;
 • rejestrowanie pism przychodzących do dziennika korespondencji Straży Gminnej;
 • obrabianie i selekcja zdjęć zgrywanych z urządzenia rejestracyjnego (fotoradar);
 • prowadzenie postępowania mandatowego;
 • rozliczanie grzbietów mandatowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim;
 • wystawianie tytułów wykonawczych dotyczących należności z mandatów karnych;
 • współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • obsługa programu E-mandat;
 • wydawanie dotacji dotyczących rozłożenia mandatów karnych na raty;
 • przygotowywanie wezwań i pism;
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnicy prawnie chronionej;
 • zgłaszanie wierzytelności z tytułu należności mandatów karnych.


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia